Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 03:54 | 07/07/2022

Espai de suport

Com puc tramitar?

Telemàticament

Per realitzar tràmits online és necessari que t'autentifiquis mitjançant un certificat digital. Son vàlids els certificats digitals emesos per les principals entitats de certificació com per exemple l'Agència Catalana de Certificació (CATCERT), Camerfirma, Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), DNI electrònic, etc ... trobaràs més informació a l'apartat de suport de certificats digitals.

 

Per realitzar la tramitació:

 1. Llegeix la fitxa del tràmit, comprova els requisits i documentació que cal aportar, així com formularis addicionals a descarregar i emplenar.
 2. Fes clic al botó "Tramitar".
 3. En el cas que el tràmit requereixi identificació s’haurà d’autenticar.
 4. Emplenar el tràmit amb les dades oportunes.
 5. Adjuntar la documentació a aportar, i si cal els formularis emplenats addicionals indicats a la fitxa. (Cal que tinguis en compte que la mida máxima per document es de 25Mb i de manera conjunta tots els documents no podem passar dels 100Mb).

Qui esta obligat a tramitar telemàticament?

De conformitat amb la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions publiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques
 • Les entitats sense personalitat jurídica
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 

Presencialment

En tràmits presencials caldrà que t’identifiquis mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia.

Per realitzar la tramitació:

1.-Descarrega els formularis PDF del tràmit que estàs realitzant.

2.-Complimenta els formularis amb les dades oportunes i signa-lo.

3.-Adjunta la documentació a aportar que es detalla al tràmit.

4.-Lliura presencialment al registre general de l’Ajuntament de Viladecavalls a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

 

Altres Canals de Tramitació

També pots presentar els teus escrits i peticions:

 • Als registres de qualsevol altre Administració Pública (local, autonòmica o estatal) o de les entitats de dret públic que hi estiguin vinculades o que en depenguin.
 • A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

Si presentes el tràmit per qualsevol d’aquests canals, recorda que caldrà que ho facis aportant els formularis i documentació que s’especifiquen a la fitxa del tràmit que vols realitzar.

 

Com puc presentar un tràmit en nom d’una altra persona?

 

Si efectues el tràmit mitjançant un representant, recorda que cal acreditar la representació per formular sol•licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets. Per la resta de tràmits la representació es presumeix.

Poden autoritzar les persones físiques i jurídiques (societats, associacions, etc..)

Per tal d'atorgar la representació, els mitjans admesos són els següents:

 1. Certificat de la inscripció de la representació en un registre públic
 2. Document públic en què consti l’atorgament (escriptura pública d’atorgament de poders, etc.)
 3. Formulari d’atorgament de la representació signat per la persona representada i la persona representant
 4. Compareixença de la persona representada i la persona representant davant l’Administració, que ha d’estendre diligència on consti l’atorgament de la representació

En qualsevol cas, juntament amb algun d'aquests mitjans d'atorgament de la representació cal aportar la documentació acreditativa de la identitat de la persona representada així com de la designada com a representat. En el cas de persones jurídiques, una còpia de l'escriptura pública de nomenament de les persones administradores i NIF.

 

Què és la seu electrònica?

La Seu Electrònica de l'Ajuntament de Viladecavalls és el lloc a Internet des del qual els ciutadans, empreses i entitats poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits de l'Administració pública de manera telemàtica sense condicionaments horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics.

Garanteix que la informació publicada és de qualitat i una navegació i comunicació segures. Tot sota l'aixopluc de la correcta aplicació dels principis d'accessibilitat, seguretat, responsabilitat, disponibilitat, neutralitat i interoperabilitat de la normativa establerta, i de tots els altres, que en siguin d'ús generalitzat per a la ciutadania.

A qui va dirigida?

A tota la ciutadania, entitats i empreses que optin o hagin interactuat amb l'Ajuntament de Viladecavalls a través d'Internet.

 

Què permet?

Presentar documentació al Registre, realitzat tràmits, consultar l'estat dels expedients, rebre notificacions electròniques, validar documents electrònics emesos per l'Ajuntament de Viladecavalls i realitzar altres gestions que fins ara es realitzaven de forma presencial. Consultar informació referent a normativa, subvencions, documents públics, diaris oficials, convocatòries d’oferta de feina, perfil de contractant, etc.

 

Quina validesa tenen les gestions realitzades a la Seu?

 Sí, tenen la mateixa validesa els tràmits realitzats a través de la Seu Electrònica que els efectuats de forma presencial.

 

És segur utilitzar els serveis de la Seu?

La comunicació entre vostè i la Seu és segura. Tota la informació viatja xifrada, els certificats digitals garanteixen la identitat d'ambdues parts. Les dades personals que vostè envia per Internet estan xifrades i, una vegada es guarden als sistemes de l'Ajuntament de Viladecavalls, utilitzem els mitjans necessaris per protegir-les, en compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament.

 

Quan puc utilitzar- la?

Podreu accedir-hi per consultar informació o realitzar tràmits durant 24 hores els 365 dies de l'any i des de qualsevol lloc.

És important assenyalar que per a tràmits en els quals es tinguin en compte terminis, els realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

Excepcionalment alguns serveis de la Seu poden no estar disponibles en determinades franges horàries per manteniment tècnic.

 

Quina data i hora es tenen en compte per al còmput de terminis?

Per al còmput de terminis de qualsevol tràmit, la data i l'hora que tindran validesa legal seran les oficials de la Seu i no les de l'equip des del qual es realitzi el tràmit (tal com disposa l'article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics).

Pel que fa a la data i l'hora, es tindran en compte les de confirmació del tràmit, quan el ciutadà confirma la sol·licitud i/o els documents i rep el rebut corresponent del Registre. Per exemple, suposem un tràmit administratiu el termini del qual acaba el 31 d'octubre. Si vostè comença a emplenar la seva sol·licitud a les 23:50 hores però acaba a les 00:10 hores de l'endemà, la sol·licitud estarà fora de termini.

A més, cal tenir en compte que els tràmits realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

 

 

Què és un certificat digital?

Un certificat digital és un fitxer electrònic que identifica a una persona i que per utilitzar-lo pot requerir d’un hardware (lector de targetes) i software que permeti l’accés a un xip integrat i a les seves dades mitjançant un codi PIN. Els certificats han de ser emesos per una Entitat de Certificació que s'encarrega de verificar les identitats certificades.

Els certificats han de ser emesos per una Entitat de Certificació que s'encarrega de verificar les identitats certificades.

 

Quin aspecte te?

Al tractar-se d'un fitxer electrònic, el certificat pot trobar-se en una memòria USB, en un CD, instal·lat en un ordinador o contingut en una targeta amb un xip integrat.

Per saber si ja tenim algun certificat instal·lat a l'ordinador el podem buscar al navegador web:

Internet Explorer: Eines – Opcions d’Internet – Contingut – Certificats

Mozilla Firefox: Eines – Opcions – Avançat – Xifratge – Visualitza els Certificats

 

Per a què serveix un certificat digital?

Un certificat digital li permet:

 • Identificar-se i garantir la seva identitat a Internet.
 • Signar documents electrònics amb validesa legal.
 • Enviar informació entre dues parts de forma segura i íntegra.
 • Accedir al servei d'una forma més directa al no tenir que recordar l'usuari i la clau.
 • Accedir a informació personal i/o continguts restringits.

 

Com es pot obtenir?

Es pot obtenir sol·licitant-lo a qualsevol Autoritat de Certificació reconeguda que, desprès de verificar les dades personals proporcionades, emetrà el certificat.

A Catalunya, el principal proveïdor de certificats digitals és l’Agència Catalana de Certificació, CATCert que ofereix dos certificats per a la ciutadania, l'idCAT Mòbil i l'idCAT Certificat, totalment gratuïts.

L'idCAT Mòbil és un sistema d'identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils orientat a la ciutadania i basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil. Per disposar Només heu de disposar d'una adreça de correu electrònic o telèfon mòbil on rebre la contrasenya. I per donar-vos d'alta mitjançant internet només necessiteu el DNI i la Tarjeta sanitària individual de CatSalut (Servei Català de la Salut). Doneu-vos d'alta i comenceu a utilitzar-lo de forma immediata!!

L'idCAT Certificat és un identificador digital que s'instal•la al vostre navegador i que garanteix la identitat de les persones a Internet, hi ha dues maneres d'obtenir l'idCAT Certificat:

 1. A través del web www.idcat.cat, des del punt 1. "Sol•licitud del certificat". En aquesta pàgina trobareu un formulari que us permetrà introduir les dades necessàries per obtenir la identitat digital: nom, cognoms, document acreditatiu d'identitat, adreça electrònica, etc. Un cop introduïdes les dades s'emmagatzema la petició per tal que pugui ser validada per qualsevol de les entitats de registre idCAT.
 2. El ciutadà també té una segona forma d'obtenir el certificat idCAT Certificat personalment directament a qualsevol entitat de Registre idCAT (que podeu consultar a www.idcat.cat). L'Ajuntament de Viladecavalls es Entitat de Registre d'IdCat.

Els nous DNI ja incorporen certificats electrònics. En aquest cas, per utilitzar-los, és indispensable un lector de targetes. es pot trobar més informació al web oficial del DNI electrònic http://www.dnielectronico.es.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre també ofereix un certificat digital àmpliament reconegut. A través del seu web http://www.fnmt.es es pot iniciar el tràmit per sol·licitar-lo.

 

Com s'utilitza un certificat digital?

Per utilitzar un certificat necessiteu:

 • Disposar d'un certificat digital reconegut pel Catàleg de Serveis (idCAT, eDNI, ...).
 • Tenir un dispositiu USB o lector de targetes xip compatible amb el certificat.
 • Tenir instal·lats correctament els components de software que ha proporcionat l'entitat emissora del certificat i els drivers del dispositiu USB o lector de targetes.

  

Quina validesa legal te un certificat digital?

Segons l'article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Firma Electrònica, "la signatura electrònica reconeguda tindrà respecte a les dades consignades en forma electrònica el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb els consignats en paper".

 

Que cal fer si no podeu accedir a la Carpeta Ciutadana?

Amb idCAT Mòbil

Per accedir amb l'idCAT Mòbil heu d'estar donats d'alta prèviament, per això heu de disposar d'una adreça de correu electrònic o telèfon mòbil on rebre la contrasenya. Doneu-vos d'alta i comenceu a utilitzar-lo de forma immediata!!

Si ja esteu donats d'alta, cal que el número de telèfon mòbil amb el que hi accediu sigui el mateix que el que vareu informar en donar-vos d'alta del servei idCAT Mòbil.

Amb certificat

Comprovar que el navegador conegui el vostre certificat (veure apartat Aspecte d'un Certificat Digital).

Si no trobeu el certificat al navegador: Si utilitzeu una targeta amb xip o un clauer USB, assegureu-vos que està correctament connectada i assegureu-vos d'haver seguit correctament les instruccions per a la seva utilització proporcionades per l'entitat emissora del certificat.

Si continueu sense veure'l, contacteu amb el serveu tècnic de l'emissor del certificat.

Si trobeu el certificat al navegador: A Firefox si teniu més d'un certificat marqueu l'opció: Eines – Opcions – Avançat – Xifratge – Selecciona'n un automàticament.

Comproveu que el certificat no hagi caducat.

Comproveu que el certificat no mostri cap error de comprovació.

Comproveu que sigui un dels certificats admesos al web.

Tanqueu i reinicieu el navegador.

Reinicieu el vostre ordinador i torneu a provar-ho.

 

Amb el clauer IdCat

Instal·lar el programari del clauer.

 • Per a Internet Explorer: Instal·lar les claus públiques d'idCAT des de http://www.idcat.cat
 • Per a Mozilla Firefox: Instal·lar el suport per a Mozilla Firefox des d'Inici – programes – CATcert – clauer idCAT

Instal·lar les claus públiques d'idCAT des de http://www.idcat.net

Assegureu-vos que teniu el clauer connectat i que el vostre ordinador el reconeix.

Assegureu-vos que el certificat no està revocat, bloquejat o ha caducat.

Si continua fallant, reinicieu el vostre ordinador.

Resolució de problemes del clauer idCAT:

http://www.idcat.cat

902 901 080

info@catcert.net

 

Amb el DNI electrònic

 

Assegureu-vos que heu instal·lat el programari correcte de http://www.dnielectronico.es

Assegureu-vos que heu instal·lat les claus públiques necessàries des de http://www.dnielectronico.es

Comproveu que el vostre ordinador té correctament instal·lat un lector de targetes criptogràfiques.

Assegureu-vos que tingueu el DNIe correctament inserit dins del lector de targetes criptogràfiques.

Comproveu que el certificat no hagi caducat o que estigui revocat o bloquejat.

Si continua fallant, proveu de reiniciar el vostre ordinador.

 

Resolució de problemes del DNIe al Servicio de Atención al Ciudadano:

http://www.dnielectronico.es

900 364 463

sac@dnielectronico.es

 

 

Les notificacions electròniques són comunicacions oficials de l'Administració, adreçades a la ciutadania, a les empreses i a les entitats, amb totes les garanties legals. Per rebre les notificacions electròniques de l'Ajuntament de Viladecavalls els ciutadans heu de donar la vostra conformitat en el formulari de sol·licitud.

Vull rebre totes les notificacions de l'Ajuntament de Viladecavalls en format electrònic

Com s'hi accedeix?

L'accés a les notificacions electròniques es pot fer una vegada hagueu rebut per correu electrònic (obligatori) o per SMS (opcional) conforme teniu disponible una notificació a la Seu Electrònica pendent de consultar.

Per accedir-hi  cal tenir un certificat digital, com per exemple l'idCAT Mòbil. Doneu-vos d'alta i comenceu a utilitzar-lo de forma immediata!!

Per obtenir més informació sobre certificats digitals podeu accedir a l'apartat de suport de certificats digitals.

 

Com es pot consultar el detall d'una notificació?

La consulta de les notificacions es pot fer des de qualsevol d’aquests canals:

 

Estats d'una notificació

Els estats en què es pot trobar una notificació electrònica són:

 • Dipositada. Estat inicial que es produeix quan l'Administració emet la notificació. Comença a comptar el termini de 10 dies naturals, o 5 dies naturals en cas de notificacions en matèria de contractació pública, i s'avisa al ciutadà pel canal triat al formulari (correu electrònic o telèfon mòbil).
 • Acceptada. La persona interessada ha accedit al seu contingut. S'entén com a practicada a tots els efectes legals i l'administració continua el procediment corresponent.
 • Rebutjada sense accés. Si en el termini dels 10 dies la persona interessada no accedeix al seu espai, s'entén efectuat l'intent de notificació del tràmit i el seu rebuig, i pot continuar la tramitació. S'entén com a practicada a tots els efectes legals i l'administració continua el procediment corresponent.

 

Acceptar o rebutjar una notificació

Quan se us informi per correu electrònic o sms del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals, o 5 dies naturals en cas de notificacions en matèria de contractació pública, des de la posada a disposició per accedir-hi.

 

 

Per més informació del sistema de notificació electrònica podeu accedir a l'apartat de suport de e-NOTUM.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Quins tràmits trobaré al web de l'Ajuntament?

 Es poden trobar quatre tipus de serveis:

 • Serveis informatius que no es poden tramitar a través del web
 • Serveis que poden tramitar a través del web tots els ciutadans sense necessitat de disposar d'un certificat digital
 • Serveis que poden tramitar a través del web els ciutadans que disposin d'un certificat digital
 • Serveis que poden tramitar a través d'altres web d'ens supramunicipals com per exemple l'Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona.

 

Com puc identificar-me per fer un tràmit en línia?

 Per accedir a la plataforma de tramitació en línia, cal disposar d'algun tipus d'identificació digital:

 • Sistemes d'identificació amb contrasenya d'un sol ús. Són els més fàcils d'utilitzar, però només serveixen per a persones físiques, no per a persones jurídiques *. Els més comuns són: idCAT Mòbil, Cl@ave
 • Certificats digitals en programari. Cal instal·lar-los a l'ordinador per tal que el navegador els reconegui. Els més comuns són: idCAT Certificat, Certificat FNMT de persona física o Certificat FNMT de representant.
 • Certificats digitals en targeta. Cal disposar d'un lector de targetes i instal·lar un programari específic per tal que el navegador els reconegui. El més comú és: DNI Electrònic 

Trobareu més informació a l'apartat de suport de certificats digitals.

 

No trobo el tràmit que vull fer

 Tots els tràmits es troben categoritzats o accessibles des de l'opció "tràmits en línia" a la part esquerra de la pantalla. Si tot i així no troba el tipus de tràmit que cerca, sempre pot fer la sol·licitud mitjançant una instància genèrica.

 

Utilitzo Windows XP

 Windows XP és un sistema operatiu desfasat, i des del 8 d'abril de 2014 Microsoft no ofereix cap tipus de suport. De la mateixa manera, el suport de la resta d'aplicacions també s'ha descontinuat i les versions actuals dels navegadors més utilitzats i aplicacions com Java no funcionen sota aquest sistema.

Per realitzar tràmits o accedir a la Carpeta Ciutadana amb sistemes Windows, li recomanem que utilitzi Windows 7 o versions posteriors.

 

Quins navegadors puc fer servir?

Si s'utilitza un sistema d'identificació amb contrasenya d'un sol ús (idCat Mòbil), es pot utilitzar qualsevol dels principals navegadors: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome o Safari.

Si s'utilitza un certificat digital (ja sigui en programari o bé en targeta) es recomana utilitzar Internet Explorer 11 o superior, Google Chrome o Mozilla Firefox. L'Internet Explorer i el Google Chrome reconeixen qualsevol certificat instal·lat a l'ordinador (Windows). En el cas del Mozilla Firefox, cal importar el certificat digital al repositori de certificats del Firefox. Per fer-ho, cal fer clic al botó de les opcions de configuració, escollir l'opció Avançat i fer clic al botó Visualitza els certificats i posteriorment, dins la pestanya Els vostres certificats, fer clic al botó Importa i seguir les indicacions.

 

No puc accedir amb el meu certificat digital a la Carpeta Ciutadana, que haig de fer?

Accedeix a l'apartat de suport de Certificats Digitals.

 

Quina és la mida màxima que poden tenir els documents adjunts?

 Cada document adjunt pot tenir una mida màxima de 25 Mb. I de manera global, tots els documents en conjunt no poden passar dels 100 Mb.

 

Puc consultar els tràmits que he fet amb anterioritat?

Sí, dins la Carpeta Ciutadana es poden consultar tots aquells tràmits que s'hagin fet en línia o presencialment.

 

Puc indicar que actuo en nom d'una empresa, associació o entitat?

Sí. Una vegada dins la plataforma de tramitació en línia, cal marcar el requadre que hi ha on diu Dades del representant. En aquest apartat cal indicar les dades de la persona representant, i a l'apartat Dades del sol·licitant / Interessat cal indicar les dades i el NIF de l'empresa, associació o entitat.

No obstant, recomanem fer servir un certificat de representant, en cas contrari haura de presentar acreditació de poders notarials.

 

Què és la còpia electrònica autèntica?

La còpia electrònica autèntica és un document electrònic, signat digitalment, que és idèntic i té la mateixa eficàcia jurídica que el document electrònic original que apareix en la Seu Electrònica en el moment en què es fa la consulta. Cal tenir en compte que la validesa legal la té el document digital, no la còpia impresa en paper.

La còpia electrònica autèntica o autoritzada és l’equivalent electrònic de la còpia autèntica o autoritzada en paper, i es troba regulada pels articles 43 al 46 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

 

 

Què és el registre electrònic de publicacions?

El registre de publicacions de la Seu Electrònica recull les evidències electròniques en relació a la publicació i la disponibilitat dels continguts de la Seu.

Les evidències electròniques són el rastre que deixa el contingut dins la Seu. Permeten demostrar el moment en què ha estat publicat cadascun dels continguts i el temps que ha estat disponible a la Seu. També permeten demostrar que si durant aquest temps el contingut ha variat. En qualsevol cas, les evidències electròniques permeten demostrar qui ha dut a terme cada una de les accions.

L’altra característica de les evidències electròniques és la correcta preservació de la cadena de custodia, de manera que existeixin garanties que la prova no pot ser manipulada i, per tant, pot ser presentada davant un tribunal com a prova fefaent i verídica. D’aquesta manera, queden garantits els drets dels ciutadans i la independència i la transparència dels continguts de la Seu Electrònica.

 

Per poder realitzar tràmits

Cal que el teu ordinador compleixi una sèrie de requisits tècnics mínims:

 • Sistema operatiu Windows 7 (o superior), GNU/Linux, iOS o Android.
 • En cas de sistemes operatius Windows: navegador Internet Explorer 11 (o superior) o Mozilla Firefox 55.0 (o superior), Chrome i Opera.
 • En cas de sistemes operatius GNU/Linux: Mozilla Firefox 55.0 (o superior).
 • Disposar de connexió a Internet.

No obstant, es recomana fer servir les darreres versions de sistema operatiu i navegadors.

 

Per accedir a la Carpeta Ciutadana

Per accedir a la Carpeta Ciutadana necessites un certificat digital:

 • Si fas servir idCat Mòbil no cal instal·lar res, si no els tens encara pots donar-te d'alta i començar a utilitzar-lo en aquest doneu-vos d'alta i comenceu a utilitzar-lo de forma inmediata!!
 • Si fas servir un certificat digital idCat disposar de port USB o si fas servir el DNI electrònic disposar d'un lector criptogràfic al teclat o connectat mitjançant por USB.

 

Per signar documents a la Carpeta Ciutadana

 • Cal tenir instal·lada la màquina virtual Java actualitzada a la darrera versió (es pot descarregar de manera gratuïta a http://www.java.com/es/download).
 • És necessari permetre l'execució de codi JavaScript i la descàrrega de applets per a la utilització dels diferents components de signatura electrònica emprats.

 

 • Mai li demanarem per correu el seu certificat el seu codi PIN. Malfiï's si algú li demana.
 • Mantingui actualitzat el seu sistema operatiu, antivirus i navegador.
 • Accedeixi al Catàleg de Serveis i Carpeta Ciutadana des d'un web fiable. No accedeixi des d'enllaços que trobi a correus electrònics ni a altres webs.
 • No escrigui el codi PIN del seu certificat si hi ha algú a prop que pugui distingir què tecleja.
 • Mai desi el codi PIN del seu certificat si es troba a un ordinador que no és l'habitual.
 • Tanqui correctament el navegador si utilitza ordinadors de llocs públics o als que hi tinguin accés terceres persones.
 • Esculli un codi PIN difícil d'encertar per reforçar la seva seguretat. No utilitzi dades fàcilment deduïbles com la data de naixement o que porti anotades a algun lloc.