Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 10:48 | 11/08/2022

Seu electrònica

Benvinguts a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Viladecavalls, l’entorn segur per a la comunicació i intercanvi d’informació i prestació de serveis electrònics de l’Ajuntament.
Cartes de serveis de l'Ajuntament de Viladecavalls
L’Ajuntament de Viladecavalls té la voluntat de donar a la ciutadania uns serveis públics de qualitat i que aquest compromís de qualitat quedi reflectit en les cartes de serveis dels serveis públics que ofereix l’Ajuntament.

Què són les cartes de serveis?

Les cartes de serveis són documents públics a través dels quals les organitzacions comuniquen a la ciutadania, als/les usuaris/ies dels seus serveis, els compromisos de qualitat que assumeixen en la seva prestació, així com els drets, deures i forma de participació que tenen en relació amb aquests. Son una eina de gestió, de millora continua i de rendició de comptes.

Cartes de serveis disponibles

 • Carta de serveis - OAC
 • Carta de serveis - Serveis socials


La regulació de les cartes de serveis es troba a:

 • Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, article 23
 • Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, article 59 modificat per article 179.1 de la LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
 • Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa (...) i d’impuls de l’activitat econòmica, article 18

Nom del servei:

Atenció a persones amb dificultat social

Marc estratègic (missió i objectius):

 • Millorar les condicions de vida de persones amb dificultats socials.
 • Promoure mecanismes d'intervenció amb persones en situació de vulnerabilitat, de risc o exclusió.
 • Constituir un recurs d'informació, diagnòstic i orientació a la ciutadania que presenta dificultats tan socials com econòmiques.

Breu descripció

Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències, així com realitzar les accions necessàries per a prevenir possibles noves situacions.

Àrea i unitat responsable

BENESTAR SOCIAL , AREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

Regidora: Dolors Salmerón Daví

Localització del servei i formes d'accés

Centre Cívic Paco Cano: Carrer Pintor Casas s/n

Nucli Urbà: Carrer Antoni Soler i Hospital, 11

https://www.viladecavalls.cat/coneix-viladecavalls/com-arribar-hi

Web del servei

www.viladecavalls.cat

Legislació aplicable

Llei 12/2007 de l'11 d'Octubre de Serveis Socials

Reglament municipal de criteris d'atorgament prestacions econòmiques de caràcter social publicat a la seu electrònica de l'Ajuntament de Viladecavalls, a normativa municipal

Relació de les línies de servei que es presten

 • Línia de servei 1: Atenció i acollida
 • Línia de servei 2: Activació i tramitació de les ajudes
 • Línia de servei 3:Connexió amb la xarxa de recursos socials.

Equip tècnic

 • 1 Administrativa
 • 1 Treballadora social
 • 1 Educadora social
 • 1 Responsable servei

Altres unitats implicades

0

Persones destinatàries

Persones que es troben en situació de vulnerabilitat i /o risc d'exclusió social

Com s’ha de sol·licitar el servei

Sol·licitant cita prèvia amb Serveis Socials per telèfon al 93 788 71 41 ext. 114, o bé a l'adreça electrònica serveissocials@viladecavalls.cat

Cost per a l'usuari/a

(condicions d'accés) Gratuït

Canals de participació de l'usuari/a i eines de retorn de la participació

Canals de presentació de suggeriments, queixes i reclamacions

Termini de resposta dels suggeriments, queixes ireclamacions

El termini màxim de resposta està fixat en 30 dies hàbils.

Drets i deures dels usuaris/es del Servei

Teniu dret a:

 • Escollir mesures o recursos i a participar en la presa de decisions
 • Ser tractat de forma proactiva, amb professionalitat, empatia, celeritat i eficiència
 • Ser tractat/da amb respecte i a ser atès amb agilitat, i obtenir informacions entenedores i complertes
 • Relacionar-se en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya
 • Rebre informació i orientació dels tràmits i procediments municipals
 • Conèixer en tot moment l’estat de tramitació de les seves sol·licituds
 • Conèixer la identitat del personal municipal responsable de l’atenció i de la tramitació de les seves sol·licituds i procediments
 • Participar activament en la millora del servei mitjançant la presentació en qualsevol moment suggeriments de millora i/o queixes dels serveis municipals oferts per l'Ajuntament a través de qualsevol canal (presencial, telefònic, en línia)
 • Ser assistit en l’ús del mitjans electrònics en les seves relacions amb l’administració pública
 • Tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecció de dades i amb absolut respecte a la seva intimitat
 • No haver de presentar documents que ja es troben en poder de l'Ajuntament o d'altres administracions que hagin de ser emesos pels serveis municipals, mitjançant la seva autorització de consulta als serveis de Via Oberta
 • Accedir a tots els serveis municipals en les mateixes condicions
 • Ser consultat/da periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat dels serveis d'atenció ciutadana
 • A l’accés a informació pública, d’acord amb els principis de transparència i bon govern

Heu de complir amb el deure de:

 • Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis
 • Respectar els horaris del Servei i criteris d’atenció dels serveis municipals i els horaris o terminis fixats per als tràmits i convocatòries
 • Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. Actuar amb respecte envers el personal municipal i altres persones usuàries del servei
 • Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment
 • Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa
 • Fer efectives les taxes o preus públics que prevegi la normativa

Compromisos de qualitat, indicadors de mesura i mesures d'esmena davant d'incompliments

1. Garantir que la valoració mitjana de les persones usuàries sobre la competència professional del personal que l'ha atès/a sigui igual o superior a 8 punts sobre 10

Valoració mitjana de la competència professional

En cas d’incompliment es sol·licitarà autorització a la persona per poder contactar amb ella i donar-li una resposta personalitzada. Es valoraran les causes i les accions de millora necessàries per garantir el compliment del compromís.

2. Garantir que la valoració mitjana de les persones usuàries sobre l'atenció personalitzada rebuda sigui igual o superior a 8 punts sobre 10

 • Valoració mitjana de l'atenció personalitzada professional
 • En cas d’incompliment es sol·licitarà autorització a la persona per poder contactar amb ella i donar-li una resposta personalitzada. Es valoraran les causes i les accions de millora necessàries per garantir el compliment del compromís.

3. Atendre al 85% de les persones usuàries amb cita prèvia en un termini màxim de 7 dies hàbils des de la sol·licitud

 • Temps d'espera per a cita prèvia
 • Es valoraran les causes i les accions de millora necessàries per garantir el compliment del compromís.

4. Resoldre el 85% de les peticions dels ajuts d'urgència social en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la sol·licitud

 • Termini de resolució d'ajuts d'urgència social
 • En cas d’incompliment es sol·licitarà autorització a la persona per poder contactar amb ella i donar-li una resposta personalitzada. Es valoraran les causes i les accions de millora necessàries per garantir el compliment del compromís.

5. Garantir que la valoració mitjana de les persones usuàries sobre la qualitat de la informació rebuda sigui igual o superior a 7,5 punts sobre 10

 • Valoració mitjana de la qualitat de la informació rebuda
 • En cas d’incompliment es sol·licitarà autorització a la persona per poder contactar amb ella i donar-li una resposta personalitzada. Es valoraran les causes i les accions de millora necessàries per garantir el compliment del compromís.

Formes de consulta del seguiment de la carta

Periodicitat de difusió del seguiment de la carta

Anual

Data d'entrada en vigor de la carta (aprovació) i vigència

Aprovada per decret 2021DECR000231 de 4 de març de 2021

Data de revisió /actualització prevista

Cada dos anys

Nom del servei:

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Marc estratègic (missió i objectius):

 • L'oficina d'atenció ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Viladecavalls, és un servei integrat d'atenció que apropa la gestió municipal a tota la ciutadania
 • Orientar i oferir informació actualitzada dels tràmits i serveis municipals, així com de les activitats que es desenvolupen a Viladecavalls
 • Ser la porta d'entrada de l'Ajuntament, oferir una atenció personalitzada i canalitzar la demanda ciutadana cap als serveis interns
 • Oferir una administració accessible, entenedora i eficient que pugui satisfer les expectatives dels ciutadans i ciutadanes

Breu descripció

L'oficina d'atenció ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Viladecavalls, ofereix informació municipal i dels tràmits així com suport i orientació a la ciutadania a travès dels diferents canals d'accés.

Àrea i unitat responsable

ÀREA DE PRESIDÈNCIA-ALCALDIA. ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

Alcaldessa, Presidenta: Cesca Berenguer Prieto

Localització del servei i formes d'accés

Centre Cívic Paco Cano: Carrer Pintor Casas s/n

Nucli Urbà: Carrer Antoni Soler i Hospital, 11

https://www.viladecavalls.cat/coneix-viladecavalls/com-arribar-hi

Web del servei

www.viladecavalls.cat

Legislació aplicable

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic

Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades

Llei orgànica 3/2017, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d’informació administrativa i atenció al ciutadà. Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Relació de les línies de servei que es presten

 • Atenció presencial, telefònica i telemàtica
 • Oficina d'assistència en matèria de registres. Registre d'entrada i sortides
 • Gestió del padró municipal
 • Recollida d’incidències, suggeriments i queixes
 • Entitat de registre dels sistemes d’identificació digital idCAT o idCATMòbil
 • Suport als interessats per fer tràmitació electrònica
 • Tramitació i expedició de la targeta d'accés a la deixalleria
 • Servei de Cita Prèvia amb els equips mòbils de la Policia Nacional per a l'expedició i renovació del DNI
 • Inscripcions a activitats organitzades per l'Ajuntament

Equip tècnic

 • 1 Persona responsable del Servei
 • 2 persones gestores d'atenció ciutadana

Altres unitats implicades

Tots els serveis municipals

Persones destinatàries

Ciutadania en general

Com s’ha de sol·licitar el servei

Sol·licitant cita prèvia https://citaprevia.viladecavalls.cat/viladecavalls/#nbb o per telèfon 93 788 71 41

Cost per a l'usuari/a

(condicions d'accés) Gratuït

Canals de participació de l'usuari/a i eines de retorn de la participació

Canals de tramitació: presencial, telemàtic i telefònic. Enquestes periòdiques.

Canals de presentació de suggeriments, queixes i reclamacions

Termini de resposta dels suggeriments, queixes ireclamacions

El termini màxim de resposta està fixat en 30 dies hàbils.

Drets i deures dels usuaris/es del Servei

Teniu dret a:

 • Escollir mesures o recursos i a participar en la presa de decisions
 • Ser tractat de forma proactiva, amb professionalitat, empatia, celeritat i eficiència
 • Ser tractat/da amb respecte i a ser atès amb agilitat, i obtenir informacions entenedores i complertes
 • Relacionar-se en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya
 • Rebre informació i orientació dels tràmits i procediments municipals
 • Conèixer en tot moment l’estat de tramitació de les seves sol·licituds
 • Conèixer la identitat del personal municipal responsable de l’atenció i de la tramitació de les seves sol·licituds i procediments
 • Participar activament en la millora del servei mitjançant la presentació en qualsevol moment suggeriments de millora i/o queixes dels serveis municipals oferts per l'Ajuntament a través de qualsevol canal (presencial, telefònic, en línia)
 • Ser assistit en l’ús del mitjans electrònics en les seves relacions amb l’administració pública
 • Tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecció de dades i amb absolut respecte a la seva intimitat
 • No haver de presentar documents que ja es troben en poder de l'Ajuntament o d'altres administracions que hagin de ser emesos pels serveis municipals, mitjançant la seva autorització de consulta als serveis de Via Oberta
 • Accedir a tots els serveis municipals en les mateixes condicions
 • Ser consultat/da periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat dels serveis d'atenció ciutadana
 • A l’accés a informació pública, d’acord amb els principis de transparència i bon govern

Heu de complir amb el deure de:

 • Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis
 • Respectar els horaris del Servei i criteris d’atenció dels serveis municipals i els horaris o terminis fixats per als tràmits i convocatòries
 • Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal. Actuar amb respecte envers el personal municipal i altres persones usuàries del servei
 • Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment
 • Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa
 • Fer efectives les taxes o preus públics que prevegi la normativa

Compromisos de qualitat, indicadors de mesura i mesures d'esmena davant d'incompliments

1. Garantir que les persones usuàries valorin l'atenció personalitzada rebuda
del servei amb un mínim de 8 sobre 10 punts

 • Valoració mitjana sobre l'atenció personalitzada
 • S'analitzarà les causes de no haver assolit el compromís fixat i es proposarà les millores concretes pertinents. Contacte amb la persona en cas que ho autoritzi.

2. Garantir que les persones usuàries valorin la competència professional del personal d'atenció amb un mínim de 8 sobre 10 punts

 • Valoració mitjana sobre la competència professional
 • S'analitzarà les causes de no haver assolit el compromís fixat i es proposarà les millores concretes pertinents. Contacte amb la persona en cas que ho autoritzi.

3. Garantir que el 80% de les persones usuàries valorin la facilitat i claredat dels tràmits electrònics amb un mínim de 7 sobre 10

 • Valoració en percentatge, sobre la facilitat de la tramitació electrònica
 • S'analitzarà les causes de no haver assolit el compromís fixat i es proposarà les millores concretes pertinents. Contacte amb la persona en cas que ho autoritzi.

4. Atendre amb cita prèvia a un mínim del 90% de les persones usuàries en un termini màxim de 5 dies hàbils.

 • Temps d'espera en percentatge, per concertar cita prèvia
 • S'analitzarà les causes de no haver assolit el compromís fixat i es proposarà les millores concretes pertinents. Contacte amb la persona en cas que ho autoritzi.

5. Atendre a les persones usuàries, amb cita prèvia, amb un temps d'espera inferior a 5 minuts.

 • Temps d'espera mitjà per ser atès presencialment amb cita prèvia concertada
 • En el cas d'incompliment del termini fixat de 30 dies hàbils, l'OAC s'ha de posar en contacte amb l'usuari/a en 5 dies hàbils, per expressar disculpa i justificar l'incompliment.

6.Donar resposta a queixes i suggeriments adreçats a l'OAC, en el termini màxim de 30 dies hàbils des de la seva formulació.

 • Temps de resposta mitjà a queixes i suggeriments
 • En el cas d'incompliment del termini fixat de 30 dies hàbils, l'OAC s'ha de posar en contacte amb l'usuari/a en 5 dies hàbils, per expressar disculpa i justificar l'incompliment.

Formes de consulta del seguiment de la carta

Periodicitat de difusió del seguiment de la carta

Anual

Data d'entrada en vigor de la carta (aprovació) i vigència

Aprovada per decret 2021DECR000231 de 4 de març de 2021

Data de revisió /actualització prevista

Cada dos anys

Aquest servei us permet accedir a totes les notificacions electròniques que us ha enviat l'Ajuntament de Viladecavalls.

Si voleu rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits, o bé per a un o diversos tràmits, és indispensable disposar d’una adreça electrònica i sol·licitar-ho al següent enllaç.

Per més informació consulteu l'apartat de suport de notificacions electròniques.

 

ACCEDEIX

En el perfil de contractant hi trobareu informació relativa a les licitacions en curs, adjudicacions provisionals i els acords, formalitzacions o resolucions de l'Ajuntament de Viladecavalls.

Les persones interessades a participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran en aquest espai els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, així con la informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.

L'accés al perfil del contractant de l'Ajuntament de Viladecavalls es realitza dins la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.


ACCEDEIX

Com crear factures electròniques gratuïtament

El format electrònic per a emetre factures electròniques a l'Administració és Facturae, segons l'Ordre PRE/2971/2007. Per a generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes:

Així mateix, hi ha plataformes privades de serveis de facturació electrònica de pagament que permeten generar factures electròniques en format Facturae.

Condicions específiques per a l'Ajuntament de Viladecavalls

1. NIF

El NIF de l'Ajuntament de Viladecavalls és P0830100D. Cal comprovar que s'ha introduït correctament, ja que és el camp que la bústia de lliurament fa servir per identificar el destinatari de la factura. Si aquest camp és incorrecte, les factures no arriben a l'ajuntament.

2. Número de comanda

Aquelles factures que estiguin relacionades amb una comanda específica hauran de portar el codi d'aquesta en el camp "Comanda" o en el seu defecte a l'inici de la descripció.

3. Codis DIR3

Els codis DIR3 de l'Ajuntament de Viladecavalls són els següents:

 • Oficina comptable: L01083008
 • Òrgan gestor: L01083008
 • Unitat tramitadora: L01083008

Com validar si la nostra factura està ben feta

El ministeri d'Hisenda disposa, entre d'altres, d'una utilitat web que permet validar les factures.

Com enviar factures electròniques

Per enviar factures electròniques a l'Ajuntament de Viladecavalls podeu utilitzar diferents mecanismes:

1.- A través de la bústia de lliurament

L'Ajuntament de Viladedecavalls disposa d'una bústia de lliurament al seu web per tal de que pugueu desar-hi la factura electrònica i consultar el seu estat.

Consulteu els manuals d'usuari de la bústia de lliurament:

2.- A través de portals de facturació electrònica gratuïts

Disposeu del portal web www.b2brouter.net adherit al servei e.FACT, que permet generar i lliurar les factures en format facturae i consultar-ne el seu estat. Així mateix, ofereix la possibilitat que el propi portal signi electrònicament les factures sense cap cost.

Aquesta plataforma de facturació electrònica permet l'enviament gratuït de factures a l'Ajuntament de Viladecavalls a través de l'e.FACT

3.- A través de plataformes privades de serveis de facturació electrònica

Podeu lliurar les factures electròniques mitjançant les plataformes privades de serveis de facturació electrònica que hi ha al mercat, si aquestes es troben adherides al servei e.FACT.

Com consultar l'estat de la vostra factura

La bústia de lliurament permet consultar l'estat de la vostra factura. Un cop heu accedit a la bústia de lliurament de l'administració destinatària de la vostra factura, heu d'entrar a la pestanya "Consulta d'estats". Aquesta funcionalitat permet la recerca de factures enviades prèviament, de cara a consultar el seu estat de procés.

Per a consultar l'estat d'una factura heu d'informar dels següents camps: Número de factura, Any fiscal de la factura, NIF/CIF de l'emissor, CIF del receptor i l'import total de la factura. Una vegada completats aquests camps i prement sobre el botó "Cerca" es realitza la consulta, mostrant-se l'històric d'estats pels quals ha passat la factura especificada. D'aquesta manera, si la factura s'ha lliurat i registrat correctament a l'Administració, es detalla, entre d'altres dades, la informació corresponent al registre d'entrada de la factura.

D'altra banda, podeu consultar l'estat de la vostra factura a través de l'adreça de correu electrònic que ens indiqueu en el moment d'enviar la factura a través de la bústia de lliurament de l'Administració destinatària.

Destacar que en el cas de que no visualitzeu l'estat 'Registrada', això indica que la factura no s'ha registrat per l'Administració destinatària. Així mateix, si la factura no supera la validació de la seva signatura electrònica o la factura no s'accepta per l'administració per motius comercials, la bústia de lliurament indicarà l'estat de "Rebutjada" i el motiu del rebuig. Així mateix, és responsabilitat de l'emissor de les factures la consulta de l'estat de les mateixes

Contacte

Si teniu dubtes o necessiteu qualsevol aclariment, teniu a la vostra disposició el servei:

Economia i Hisenda

L’Ajuntament de Viladecavalls té com a objectiu ser un govern transparent en la gestió i facilitar l’accés a la informació pública per tal que la ciutadania pugui exercir el control de l’acció municipal. En aquest apartat trobaràs, doncs, informació pública que, per tal de facilitar la cerca hem classificat en diferents temàtiques.
Al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Viladecavalls hi trobareu actes i comunicacions que, per disposició legal i reglamentària, s’han de publicar obligatòriament. Podeu trobar tant anuncis que ha de publicar l’Ajuntament de Viladecavalls com d’altres administracions públiques. podeu cercar a la barra de cerca per trobar directament la informació desitjada.
Coneix les normes aplicables en l'àmbit de competències de l'Ajuntament.
En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB.
L’organització i el funcionament de l’Ajuntament de Viladecavalls es regeix per les disposicions d’aquest Reglament Orgànic Municipal (ROM) en els termes previstos en la legislació de règim local.
De conformitat amb el que disposa l’article 30.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Ajuntament de Viladecavalls comunica el calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Seran festes laborals a Catalunya: 

 • 1 de gener (Cap d’any), dissabte. 
 • 6 de gener (Reis), dijous. 
 • 15 d’abril (Divendres Sant), divendres. 
 • 18 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), dilluns. 
 • 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada), dilluns. 
 • 24 de juny (Sant Joan), divendres. 
 • 15 d’agost (l'Assumpció), dilluns. 
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), dimecres. 
 • 1 de novembre (Tots Sants), dimarts. 
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució), dimarts. 
 • 8 de desembre (La Immaculada), dijous. 
 • 26 de desembre (Sant Esteve), dilluns. 

 

Seran festes locals a Viladecavalls 

 • Dilluns 11 de juliol (dilluns de Festa Major) 
 • Divendres 11 de noviembre (festivitat de Sant Martí, patró del municipi de Viladecavalls) 

Els serveis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Viladecavalls són operatius les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Pel que fa al còmput de terminis, es consideren dies inhàbils tots els diumenges i els dies establerts com festius al calendari oficial de festes laborals de Catalunya i de festes locals de Viladecavalls.

Quina data i hora es tenen en compte per al còmput de terminis? 

Per al còmput de terminis de qualsevol tràmit, la data i l'hora que tindran validesa legal seran les oficials de la Seu i no les de l'equip des del qual es realitzi el tràmit (tal com disposa l'article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics).

Pel que fa a la data i l'hora, es tindran en compte les de confirmació del tràmit, quan el ciutadà confirma la sol·licitud i/o els documents i rep el rebut corresponent del Registre. Per exemple, suposem un tràmit administratiu el termini del qual acaba el 31 d'octubre. Si vostè comença a emplenar la seva sol·licitud a les 23:50 hores però acaba a les 00:10 hores de l'endemà, la sol·licitud estarà fora de termini.

A més, cal tenir en compte que els tràmits realitzats en dies inhàbils s'entendran efectuats el primer dia hàbil següent. 

Altra informació d’interès:

Titularitat i òrgans responsables de la gestió 

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Viladecavalls. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.


 Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments 

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Viladecavalls que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

 1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic
 2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes
 3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS)

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.


Certificats de dispositiu utilitzats

 

Seu Electrònica

URL:  www.viladecavalls.cat/seu-electronica

Emès per a: www.viladecavalls.cat

Emès per: Agència Catalana de Certificació - AOC

Tipus certificat:  Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

 

L'Ajuntament de Viladecavalls també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

 

Portal de Transparència

URL: https://www.seu-e.cat/web/viladecavalls


Carpeta Ciutadana

URL: https://carpeta.viladecavalls.cat

Emès per a: carpeta.viladecavalls.cat

Emès per: Let's Encrypt Authority X3 - AOC

Tipus certificat:  Certificat de servidor SSL


Catàleg de Tràmits

URL: https://tramits.viladecavalls.cat/OAC/CdS.html

Emès per a: tramits.viladecavalls.cat

Emès per: Let's Encrypt Authority X3 - AOC

Tipus certificat:  Certificat de Seu electrònica


Perfil de Contractant

URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/viladecavalls

Emès per a: Generalitat de Catalunya

Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)

Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)


Gestió Tributària

URL: http://www.diba.cat/web/municipis/inici/-/menudirectori/tributs/08300

Emès per a: Organisme de gestió tributària

Emès per: Agència Catalana de Certificació

Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)


Tramitació electrònica

URL: https://tramits.seu.cat

Emès per a: Consorci Adminsitració Oberta Electrònica de Catalunya

Emès per: Agència Catalana de Certificació

Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)


Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)

URL: https://bop.diba.cat/

Emès per a: bop.diba.cat

Emès per: Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)

Tipus certificat: Clase 2 CA

 


 

Eines de validació de certificats 

 1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: https://www.eacat.cat/web/guest/signatura 
 2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures:https://valide.redsara.es

 


 

Calendari de dies inhàbils 

Calendari de festius

Catàleg de documents i dades interoperables.

El Catàleg de dades i documents interoperables és la relació actualitzada de dades i documents que estan en poder d'altres administracions públiques i que l'Ajuntament de Viladecavalls pot obtenir per mitjans electrònics. Aquest procés fa efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes a no aportar-los en un procediment, amb l'única condició prèvia d'autoritzar la consulta.

L'article 5 de l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica de l'Ajuntament de Viladecavalls, reconeix el dret dels ciutadans a no haver de presentar documents que es trobin en poder de l'Ajuntament o de la resta d'administracions publiques de conformitat amb la normativa aplicable.

El catàleg de dades i documents interoperables de l’Ajuntament de Viladecavalls s’anirà ampliant de forma progressiva, tant pel que fa a la incorporació de noves consultes de dades, com en la seva concreta aplicació en la totalitat de les tramitacions administratives.

Llistat d'organismes i serveis amb les seves dades i documents interoperables

 • Padró municipal d’habitants:
  • Verificació del nombre de convivents
  • Consulta del nombre de convivents
  • Dades de convivència d’un titular
  • Verificació de residència d’un individu a un determinat municipi
  • Dades d’empadronament d’un titular (Volant de padró)
 • Ministeri de Justícia:
  • Consulta d'inexistència d'antecedents penals
 • Registre d’entitats Jurídiques:
  • Dades d’inscripció
  • Dades de l’entitat
  • Consulta d’estatuts de l’entitat
Informació relativa al tractament de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Viladecavalls.

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments realitzats és l'Ajuntament de Viladecavalls, amb seu al carrer Antoni Soler i Hospital, 7-9, 08232 de Viladecavalls. Telèfon: 937887141  Web: www.Viladecavalls.cat


Finalitat

Sol·licituds generals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament, inclòs el dret de petició.

Incidències, queixes, suggeriments i peticions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament, inclòs el dret de petició.

Transparència. Accés a la informació: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les peticions d'accés de les persones a  la informació pública, com un dret subjectiu que tenen totes les persones d'accedir a la informació pública.

Llicències d'activitats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació de llicències d'activitats de competència municipal.

Comunicacions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de comunicacions de la ciutadania amb l'Ajuntament a l'efecte de contactar amb l'Ajuntament i que puguin ser atesos pels diversos serveis municipals.

Certificats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i emissió de certificats sol•licitats per les persones interessades.

Padró Municipal d'Habitants: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre administratiu on consten els veïns i les veïnes del municipi. També a l'acreditació i determinació del seu domicili i residència habitual i a la vinculació d'una persona al municipi com a part integrant de la seva població.
Així mateix, es refereix a la utilització de les dades del PMH, inclòs el telèfon, perquè l'ajuntament pugui comunicar-se amb les persones empadronades en el municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives derivades de competències municipals.

Subvencions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de les sol•licituds de subvencions d'acord amb les bases d'una convocatòria pública.

Denúncies: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, la gestió i tramitació de denúncies en l'àmbit de les competències municipals.

Tributs municipals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix, amb caràcter general, a la gestió de la relació de l'obligat tributari amb l'Ajuntament i a l'atenció i gestió dels drets dels obligats tributaris. Específicament, a la gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals: Impost d'Activitats Econòmiques, Impost de Béns Immobles, Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Taxes municipals i contribucions especials.

Serveis socials/Benestar Social: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de la prestació d'assistència o tractament de tipus social.

Serveis d'Educació: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic d'educació que realitza l'Ajuntament en l'exercici de les seves competències i funcions educatives. Específicament, la gestió de les llars d'infants municipals i la gestió de la prestació del servei públic d'estudis musicals.

Serveis d'Esports: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels equipaments i de les activitats esportives municipals adreçades a la ciutadania.

Serveis de Cultura: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a l'organització i gestió d'activitats culturals i d'oci  del municipi.

Joventut: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció i actuacions en polítiques adreçades als joves del municipi.

Registre d'entrada i sortida de documents: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la garantia interna i externa dels documents que es presenten a l'Ajuntament i dels documents oficials que s'envien a altres òrgans o a particulars.

Registre d'unions estables de parelles: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre de les unions estables de parella.

Registre censal d'animals domèstics: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d'animals domèstics del municipi.

Registre d'animals potencialment perillosos:  La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d'animals perillosos i idoneïtat de les persones propietàries amb el compliment dels requisits exigits.

Via pública: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i gestió de la sol•licitud d'autoritzacions i permisos relacionats amb la afectació de la via pública.

Territori (Urbanisme i Habitatge): La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels procediments relatius al servei d'urbanisme i habitatge del territori.

Salut pública: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels serveis públics municipals en matèria de salut pública. Vigilància de la salubritat pública i el control sanitari.

Espais municipals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i dels espais de les instal•lacions municipals.

Mobilitat (Transport):  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació administrativa d'aspectes relatius a la mobilitat de la ciutadania.

Serveis funeraris (Cementiri):  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la titularitat dels drets funeraris sobre nínxols i de les inhumacions i exhumacions produïdes al cementiri municipal.

Promoció econòmica: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la promoció i dinamització de l'activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi i  a la gestió del servei de promoció de creació d'empreses i emprenedoria. També a la gestió del servei d'ocupació per a persones en recerca de feina.

Medi ambient: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al desenvolupament d'activitats i projectes ambientals.

Participació ciutadana: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió d'actuacions perquè les persones i la societat civil pugin participar de la presa de decisions públiques.

Registre d'entitats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del Registre d'entitats del municipi i a la tramitació de les notificacions a l'Ajuntament sobre Entitats i Associacions.

Selecció personal: Tramitació i gestió dels processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball.

Gestió econòmica i pressupostària: Gestió dels expedients de despeses i control pressupostari de l'Ajuntament.

Control d'accessos: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a garantir la seguretat d'instal•lacions, dependències i persones. També al registre i control de visites.

Seguretat ciutadana (Policia Local): La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les actuacions relatives a l'exercici de les funcions de la Policia Local.

Turisme: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció turística del municipi.

Atenció dels drets dels interessats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les sol•licituds de drets de protecció de dades, reconeguts a les persones interessades.

Polítiques de gènere: La finalitat del tractament de les dades facilitades al Servei de Polítiques de Gènere serà la divulgació d'accions vinculades a la igualtat de gènere, així com la prestació dels serveis d'informació a les dones i d'atenció especialitzada a les que es troben en situació de violència masclista.


Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.


Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació. 


Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.

Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.


Delegat de protecció de dades (DPD)

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. 

Hi podeu contactar mitjançant:

 • Correu electrònic: dpd.ajviladecavalls@diba.cat
 • Adreça: Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS
  Diputació de Barcelona
  Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta Passeig de la Vall d’Hebron, 171 08035 Barcelona
 • Telèfon: 93 472 65 00

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.


Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?

L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:

 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents
 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35
 • Cooperar amb l’autoritat de control
 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte

Drets de les persones interessades

L’ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

La persona interessada pot exercir els drets següents:

 • Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d'Accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
 • Dret de Rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes
 • Dret de Supressió (dret a l'oblit): Suprimir les dades personals
 • Dret d'Oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals
 • Dret de Limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur
 • Dret a la Portabilitat: Dret a rebre les teves dades personals a un altre sistema

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

Es requereix complimentar el formulari de sol·licitud genèrica.

Per realitzar el tràmit online és necessari autenticar-se mitjançant un certificat digital.

Son vàlids els certificats digitals emesos per les principals entitats de certificació com per exemple l'Agència Catalana de Certificació (CATCERT), Camerfirma, Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), DNI electrònic, etc ..

Si no disposeu de certificat electrònic, podeu sol·licitar gratuïtament un certificat personal al web de l'IdCat https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/

Si ja disposeu d'un certificat digital, inicieu la tramitació utilitzant el següent enllaç: https://tramits.viladecavalls.cat/OAC/CdS.html

De conformitat amb la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions publiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques
 • Les entitats sense personalitat jurídica
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració

PRESENCIALMENT  l'Oficina d'Atenció Ciutadana

En tràmits presencials caldrà que us identifiqueu mitjançant DNI o qualsevol altre document identificatiu equivalent amb fotografia.

ALTRES CANALS DE PRESENTACIÓ. També pots presentar els teus escrits i peticions:

 • Als registres de qualsevol altre Administració Pública (local, autonòmica o estatal) o de les entitats de dret públic que hi estiguin vinculadas o que en depenguin
 • A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger
 • En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada

L’ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:

 • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades
 • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries
 • La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores

Drets d'imatge

A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

 • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores
 • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte
 • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible

Registre d'Activitats de Tractament (RAT)

L'Ajuntament de Viladecavalls ha elaborat el Registre d'Activitats de Tractament (RAT), en compliment de l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com de l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Aprovació Registre d'Activitats de Tractament (RAT)

Registre d'Activitats de Tractament (RAT)