Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 03:38 | 23/03/2023

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde o alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, despreciant-se'n les fraccions.

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Viladecavalls regula les competències de la Junta de Govern Local.

 

Competències

Delegades mitjançant el Decret d'Alcaldia 479, de data 16 de juny de 2015

  • Aprovar l’oferta pública de treball d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple
  • Aprovar les bases de les proves de selecció i concurs de provisió de llocs
  • Aprovació d’instruments de planejament, de desenvolupament de planejament general no atribuïdes al Ple
  • Aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió i estiguin previstes al pressupost municipal
  • Aprovació d’instruments de gestió urbanística
  • Atorgament de llicències d’obra major
  • Atorgament de llicències d’activitats i assabentats
  • Aprovació d’expedients de contractació que hagin de tramitar-se per procediment obert ordinari, actuant com a òrgan de contractació

Composició

Presidenta

Vocals

Règim de sessions

La Junta de Govern Local es reuneix, amb una periodicitat quinzenal, tots els dijous no festius, el primer i tercer de cada mes de l'any, a les 8.30 del matí, en les dependències d'aquest Ajuntament, sense necessitat de convocatòria.
 

Actes de sessions públiques

Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.