Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 23:53 | 31/05/2023

Procés selectiu de 3 places d'agent de Policia Local (accés mobilitat)

Presentació de mèrits:  del 17/11/2020 al 26/11/2020, ambdós inclosos.

Presentació d’instàncies:  del 27/08/2020 al 15/09/2020, ambdós inclosos.

Les persones aspirants que desitgin prendre part en el procediment, han de sol·licitar-ho per mitjans electrònics i mitjançant instància normalitzada al web municipal www.viladecavalls.cat.

  • Cal fer constar a la sol·licitud que són certes les dades que indiquen a la sol·licitud i  que compleixen totes les condicions i requisits a les bases, a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.
  • La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació en format PDF, que l’aspirant pel fet de participar i aportar, declara que és còpia fidel de l’original que obra en el seu poder:
  1. Títol exigit per prendre part de la convocatòria o resguard acreditatiu d’haver abonat els drets per a la seva expedició.
  2. DNI o passaport.
  3. Certificat de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell B2, de coneixement de català.
  4. Instància normalitzada. Adjuntar degudament omplerta i signada juntament amb la instància telemàtica genèrica.

Aquest tràmit està subjecte a taxa per import de 7,40 euros, d’acord a l’establert a l’ordenança fiscal 11 epígraf 7.1

Podeu efectuar el pagament de la taxa per qualsevol dels següents mitjans:
  • Per transferència bancària al compte de l'Ajuntament ES64 2100 8005 3102 0005 5528, indicant al concepte el codi TR025 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant 
  • Recorda que has d'acreditar el pagament de la taxa quan presentis la sol·licitud, que no es tramitarà sense que rebem el comprovant conforme s'ha efectuat.

Anuncis