Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 03:44 | 04/06/2023

Informació sobre el pagament del tribut de vehicles de tracció mecànica 2022

S’ha iniciat el termini de pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica. D’acord amb el calendari fiscal, les persones que no tenen domiciliat l’impost hauran de fer el pagament dins el termini del 4 de març i fins el 5 de maig. La data de pagament per les persones amb rebut domiciliat serà el 2 de maig de 2022.

dimecres 16 febrer 2022

Us recordem que:

BENEFICIS FISCALS:

Persones amb Discapacitat: 

Estan exempts de l'impost els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33%, i destinats per al seu ús exclusiu. L’exempció s’aplicarà, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport, mentre es mantinguin les dites circumstàncies.

Caldrà que el titular del vehicle, presenti sol·licitud davant l’Organisme de Gestió Tributària. La documentació a presentar és la següent:

 • Instància per a sol·licitar la declaració d’exempció de l’IVTM per discapacitat 
 • DNI del titular del vehicle
 • Permís de circulació
 • Certificat que acrediti que el grau de discapacitat és igual o superior al 33 per 100, emès per l'òrgan competent.
 • Declaració signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport.
 • En cas que el tràmit l’efectuï un tercer, caldrà acreditar la representació i adjuntar DNI del representant.

Vehicles històrics:

S’estableix una bonificació del 100% als vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. 

 • Instància per a sol·licitar la declaració d’exempció de l’IVTM 
 • DNI del titular del vehicle
 • Permís de circulació
 • Certificat de catalogació emès per l’òrgan competent, que acrediti el caràcter històric del vehicle.
 • En cas que el tràmit l’efectuï un tercer, caldrà acreditar la representació i adjuntar DNI del representant.

Vehicles amb Baix impacte ambiental:

S’estableix una bonificació del 50 % de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental. 

 • Elèctrics o híbrids.
 • Que utilitzin com a combustible GLP, gas natural comprimit, hidrogen, biogàs, metà, metanol o derivats d’olis vegetals. 
 • Classificats com a “zero emissions” i “ECO” en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit o 
 • Classificats com a “A” a la base de dades actualitzada de vehicles del  “Instituto de Diversificación y Ahorro Energético” (IDAE), segons la “Guía de vehículos de Turismo de Venta en España con indicación de consumo y emisión de CO2” elaborada per l’IDAE.

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE L’IVTM:

https://orgt.diba.cat/ca/TributsMultes/IVTM/preguntesivtm#ancla1