Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 13:37 | 28/03/2020

Procés selectiu de promoció interna d'una plaça de funcionari tècnic/a mitjà, Grup A2, mitjançant concurs-oposició

“Amb ocasió de l’entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i d’allò que estableix la seva Diposició Addicional 3ª en relació a establir la suspensió de tots els terminis per a  la tramitació dels procediments administratius, es procedeix a la suspensió dels terminis de la tramitació en relació a aquest procés.
 
Aquesta suspensió romandrà vigent fins la finalització de la vigencia del RD 463/2020, de 14 de març, o en el seu cas les pròrrogues del mateix,  moment en el qual es reprendrà el còmput dels terminis suspesos, fet que es publicarà convenientment al web de l’Ajuntament.”

Les persones aspirants que desitgin prendre part en el procediment, han de sol·licitar-ho per mitjans electrònics i mitjançant instància normalitzada al web municipal www.viladecavalls.cat.
  • Cal fer constar a la sol·licitud que són certes les dades que indiquen a la sol·licitud i  que compleixen totes les condicions i requisits a les bases, a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.
  • La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació en format PDF, que l’aspirant pel fet de participar i aportar, declara que és còpia fidel de l’original que obra en el seu poder:
  1. Títol exigit per prendre part de la convocatòria o resguard acreditatiu d’haver abonat els drets per a la seva expedició.
  2. DNI o passaport.
  3. Certificat de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell C1, de coneixement de català.
  4. Adjuntar Declaració signada de la relació de mèrits mitjançant el formulari FORM_ANNEX II X20200000033 RH.

Caldrà igualment presentar la documentació acreditativa dels mèrits declarats per a poder ser valorats a la fase de concurs.

Aquest tràmit està subjecte a taxa per import de 21,20 euros, d’acord a l’establert a l’ordenança fiscal 11 epígraf 7.1

Podeu efectuar el pagament de la taxa per qualsevol dels següents mitjans:
  • Per transferència bancària al compte de l'Ajuntament ES64 2100 8005 3102 0005 5528, indicant al concepte el codi TR033 seguit del DNI amb lletra del sol·licitant 
  • Recorda que has d'acreditar el pagament de la taxa quan presentis la sol·licitud, que no es tramitarà sense que rebem el comprovant conforme s'ha efectuat.

Anuncis publicats: