Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 09:05 | 18/01/2022

Bonificació de l’IBI per instal·lació de plaques fotovoltaiques

El ple municipal el 29 d’octubre de 2020 va aprovar la  modificació de l’article 5. 2 de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’impost de Bens immobles establint que  gaudiran de les bonificacions els següents immobles:

S’estableixen les següents bonificacions per immobles que tinguin instal·lacions d’energia fotovoltaica:

  Aquesta bonificació serà de fins al 50% i s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud, i amb els següents condicionants:

  • La instal·lació solar fotovoltaica tingui com a mínim una producció elèctrica del 30 % de la despesa energètica anual de l’habitatge on estigui instal·lada. La documentació justificativa a adjuntar serà les factures energètiques de l’últim any i un estudi tècnic de la instal·lació proposada que inclogui la producció energètica. En cas que l’habitatge sigui nou, caldrà adjuntar un estudi de consums anuals.
  • S’estableixen els límits màxims anuals de bonificació segons potència instal·lada, segons la següent taula:

  Potencial elèctrica instal·lada de la instal·lació fotovoltaica de consum

  Import màxim anual de la bonificació (€/Any)

  < 1kw

  0

  ≥ 1 kW < 2 kW

  400

  ≥ 2 kW < 3 kW

  500

  ≥ 3 kW < 4 kW

  650

  ≥ 4 kW < 5 kW

  800

  ≥ 5 kW

  900

  El 3.4% s/ PEM de l'IBI s'aplica sobre el pressupost d'execució material de la instal·lació (sense IVA). La quota resultant al seu torn està bonificada fins al 95% en funció de quina sigui la potència fotovoltaica instal·lada:

  Potència instal·lada Bonificació ICIO
  < 1 kW → 0 %
  ≥ 1 kW < 5 kW → 95 %
  ≥ 5 kW < 15 kW → 75 %
  ≥ 15 kW →  0 %

   

  En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat a elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

  Per gaudir d’aquesta bonificació, les instal·lacions no han d’ésser obligades per normativa urbanística, ordenances o altra normativa d’aplicació.

  Per al cas d’activitats econòmiques industrials, comercials, oficines, magatzems o d’altre tipus, emplaçades en Polígons d’Activitat Econòmica del municipi, s’estableix una bonificació de fins al 5 % sobre la quota íntegra de l’Impost sobre Bens immobles per instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica, amb la limitació del 50 % del cost de la instal·lació prorratejada a 5 anys.

  Quina documentació cal presentar?

  Per tal de gaudir de les bonificacions descrites a l’apartat 2 c) de l’article 5, s’haurà de presentar davant  l’Ajuntament o de l’Organisme a qui delegui la següent documentació acreditativa:

  Sol·licitud de gaudir de la bonificació de l’IBI a raó de la instal·lació de sistemes d’energia fotovoltaica d’autoconsum i tèrmica

  Per al cas d’instal·lacions d’energia tèrmica i fotovoltaica d’autoconsum noves:

  • Justificació de la presentació de la comunicació de la instal·lació davant l’Ajuntament

  L’Ajuntament haurà d’haver emès un tràmit de restar assabentat  a raó de la suficiència de la documentació presentada, i els serveis tècnics municipals emetran informe sobre l’aplicabilitat de bonificació de l’IBI a raó de la instal·lació de sistemes d’energia fotovoltaica d’autoconsum i tèrmica

  Per al cas d’instal·lacions d’energia tèrmica i fotovoltaica d’autoconsum existents:

  • Certificat d’homologació dels col·lectors solars i les instal·lacions. 
  • Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la sol·licitud de llicència urbanística, el qual ha d’incloure la instal·lació del sistema per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

  Per als casos d’instal·lacions sense títol habilitant davant les administracions competents i per a al qual no es pugui exercir accions disciplinàries urbanístiques, no podran gaudir dels beneficis fiscals establerts en el present article, si no s’acredita la regularització voluntària de la citada instal·lació.

  En el cas d’instal·lació solar fotovoltaica: Les factures energètiques de l’últim any i un estudi tècnic de la instal·lació proposada que inclogui la producció energètica. En cas que l’habitatge sigui nou, caldrà adjuntar un estudi de consums anuals.

  Acreditació de la seva implantació amb certificat final d’instal·lació, acompanyat del certificat de fabricació de la instal·lació.

  En el cas de solar fotovoltaica: Aportar el “certificat acreditatiu d’acompliment del procediment administratiu i de la inscripció en el Registre d’Autoconsum de Catalunya d’una instal·lació generadora” i “Certificat d’Instal·lació Elèctrica de baixa Tensió (CIE)”

  Còpia del rebut anual de l’ IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

  Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’ Ajuntament.

  Factura de la instal·lació efectuada un cop finalitzada la instal·lació

   

  L’efecte de la concessió de la bonificació comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i es podrà sol·licitar fins al 31 de desembre de l’exercici immediat anterior a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu i per una durada de 5 anys consecutius. 


  Com tramito la comunicació d'obra?

  El tràmit de sol·licitud de llicència d’obres està subjecte a la liquidació prèvia en règim d’autoliquidació de taxa i impost de construccions i obres (ICIO).

  Els passos que heu de portar a terme són:

  1.- Tramiteu l’autoliquidació de l’ICIO amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a l’enllaç: https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/AutoliquidacionsDeclaracions/Index

  L’organisme us emetrà la carta de pagament que caldrà portar a l’Ajuntament el mateix dia en què vingueu a fer el tràmit de sol·licitud de llicència..

  2.- Sol·liciteu cita prèvia amb l’Ajuntament de Viladecavalls https://citaprevia.viladecavalls.cat/viladecavalls/#nbb

  Caldrà que porteu la següent documentació:

  • Formulari específic del tràmit (comunicat obra)
  • DNI original de la persona que efectua el tràmit
  • Carta de pagament de la Diputació de Barcelona per liquidació de l’ICIO
  • En el supòsit que efectueu el tràmit en representació d’una altra persona caldrà que també aporteu aquest Formulari de representació omplert i signat per la persona que autoritza i fotocòpia del seu DNI.
  • Documentació per comunicat obra

  El mateix dia, l’OAC us emetrà la carta de pagament per la liquidació de la Taxa. El punt d’accés de l’oficina us permetrà fer el pagament de l’ICIO i la Taxa si disposeu de banca electrònica.