Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 03:52 | 01/04/2023

Accés a les llars d'infants municipals


Preinscripció i matrícula escolar d’educació infantil (1-3 anys)

Llars d’infants municipals CURS 2022-2023

CALENDARI


Presentació sol·licituds preinscripcions: Del 9 al 20 de maig de 2022, ambdós inclosos.
Publicació llista sol·licituds preinscripció amb puntuació provisional: 1 de juny de 2022

Presentació d'al·legacions: del 2 al 8 de juny de 2022 (ambdós inclosos)
Sorteig públic número de desempat: entre el 9 i el 13 de juny de 2022 (ambdós inclosos)
Publicació llista sol·licituds preinscripció definitiva: 15 de juny de 2022

Període de matriculació: del 16 al 22 de juny de 2022 (ambdós inclosos)


SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

Per accedir a les llars d'infants de Viladecavalls, el nen o la nena ha d'haver nascut els anys 2020-2021

El pare/mare o tutor legal podrà presentar la sol·licitud del Del 9 al 20 de maig de 2022.

 • Telemàticament al web (si disposa de certificat digital)
 • Presencialment a l'ajuntament. Caldrà demanar cita prèvia

Accedir a la fitxa del tràmit

Quina documentació necessito?
 • Formulari de preinscripció complimentat i signat
 • DNI del pare,mare o tutor legal
 • Si es tracta d’estranger comunitari: document d’identitat del país d’origen. Estrangers no comunitaris NIE o passaport
 • Original del llibre de família o certificat literal de naixement
 • Si l’infant està en situació d'acolliment: la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Si l’infant té necessitats educatives especials (NEE): informe social i/o dictamen del professional o organisme públic competent
 • Documentació acreditativa dels cristeris de prioritat
Quins criteris he de tenir en compte per a la preinscripció?
 • Germans o germanes que ja estudiïn en el mateix centre educatiu o bé pare, mare, o tutor o tutora legal que hi treballi
 • Proximitat geogràfica del centre educatiu al domicili de l'infant o al centre de treball del pare, mare, o tutor o tutora
 • La renda anual de la unitat familiar
 • L'existència d'un membre de la unitat familiar amb discapacitat

A més, hi ha un criteri complementari en cas que hi hagi un empat en la puntuació dels criteris generals:

 • Formar part d'una família nombrosa o monoparental
 • Si el mateix infant té una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs

Quan sabré que el meu fill/a té assignada una plaça?

Un cop finalitzat el termini de presentació, es comproven els requisits i s’atorguen les puntuacions segons els criteris de prioritat generals.

Si hi ha un empat en la puntuació de diferents sol·licituds i no hi ha prou places al centre per a totes, s'aplica el criteri de prioritat complementari.

El dia 1 de juny publicarem la llista provisional d’admesos al tauler d’anuncis municipals i a la porta de les llars d’infants.

S’obrirà un termini per presentar reclamacions del 2 al 8 de juny de 2022 (ambdós inclosos).

Publicació de la llista definitiva d’infants admesos, i si s’escau llista d’espera: 15 de juny de 2022.


SOL·LICITUD DE MATRICULACIÓ​

El pare/me o tutor legal que va presentar la preinscripció, podrà presentar la sol·licitud del 16 al 22 de juny de 2022 (ambdós inclosos).

 • Telemàticament al web (si disposa de certificat digital)
 • Presencialment a l'ajuntament. Caldrà demanar cita prèvia

Accedir a la fitxa del tràmit

Quina documentació necessito?

 • Formulari de matrícula complimentat i signat
 • Formulari de dades bancàries complimentat I signat
 • Carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents
 • Si no teniu carnet de vacunacions, heu de presentar el carnet de salut de l’infant o un certificat mèdic amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents
 • Targeta sanitària de l’infant
 • Comprovant de pagament de la taxa


IMPORTANT! Saps que pots sol·licitar bonificació de la quota de la llar d’infants si compleixes els requisits?​

COM SOL·LICITO LA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE LA LLAR D'INFANTS?

Comprova que compleixes els requisits

Si esteu empadronats a Viladecavalls i podeu acreditar que els ingressos anuals de la unitat familiar no superen els 9.434,88 euros.​

En quin termini puc fer la sol·licitud?

del 16 de juny al 5 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

Quina documentació necessito? ​

 • Renda exercici 2021 de tots els membres de la unitat familiar obligats a presentar-la

En els supòsits de no estar obligats a presentar la declaració de renda, caldrà que acrediteu els ingresos en funció de la situació personal:

 • Autònoms: certificat de les bases de cotització a la seguretat social i fotocòpia del darrer certificat d'ingressos i retencions per compte de l'IRPF
 • Persones en situació d'atur: certificat de l'OTG acreditatiu del període d'atur i de les quantitats percebudes al 2021
 • Perceptors de prestacions per invalidesa, jubilació etc&: certificat de l'organisme competent i quantitats percebudes al 2021
 • En cas de separació/divorci: acreditació dels ingressos fixats en el conveni regulador segons sentència amb valors actualitzats
 • Carnet de família nombrosa vigent
 • Carnet de família monoparental vigent

Accedir a la fitxa del tràmit