Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Data i hora oficials: 14:23 | 29/05/2022

Accés a les llars d'infants municipals

Accés llars d'infants municipals

Preinscripció i matrícula escolar d’educació infantil (1-3 anys)

Llars d’infants municipals CURS 2021-2022

Descarrega't el dossier explicatiu

CALENDARI

Publicació oferta de places: entre el 5 i el 7 de maig de 2021
Presentació sol·licituds preinscripcions: del 10 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos
Publicació llista sol·licituds preinscripció amb puntuació provisional: 1 de juny de 2021

Presentació d'al·legacions: del 2 al 8 de juny de 2021
Sorteig públic número de desempat: entre el 9 i l’11 de juny de 2021
Publicació llista sol·licituds preinscripció definitiva: 15 de juny de 2021

Període de matriculació: del 16 al 22 de juny de 2021, ambdós inclosos


SESSIONS EXPLICATIVES PER TRAMITAR LA PREENSCRIPCIÓ I MATRICULA A LES LLARS INFANTS

Oferim 2 sessions per adaptar-se als horaris de les famílies:

 • Dimecres 05/05/2021 de les 19 a les 20h.
 • Dijous 06/05/2021 de les 18 a les 19h.

Temari:

 • Com obtenir signatura digital si no en tens?
 • Com accedir al catàleg de tràmits i cercar el tràmit?
 • Com complimentem la instància?
 • Com escanejo documents (pdf) i els adjunto a la sol·licitud?
 • Què és la carpeta ciutadana i perquè em serveis? Com veig a la carpeta ciutadana els meus registres i expedient?

Caldrà inscripció a l'enllaç https://attendee.gototraining.com/rt/4677281097561757442


SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

Per accedir a les llars d'infants de Viladecavalls, el nen o la nena ha d'haver nascut els anys 2019-2020

El pare/mare o tutor legal podrà presentar la sol·licitud del 10 al 21 de maig de 2021.

 • Telemàticament al web (si disposa de certificat digital)
 • Presencialment a l'ajuntament. Caldrà demanar cita prèvia

Accedir a la fitxa del tràmit

Quina documentació necessito?
 • Formulari de preinscripció complimentat i signat
 • DNI del pare,mare o tutor legal
 • Si es tracta d’estranger comunitari: document d’identitat del país d’origen. Estrangers no comunitaris NIE o passaport
 • Original del llibre de família o certificat literal de naixement
 • Si l’infant està en situació d'acolliment: la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Si l’infant té necessitats educatives especials (NEE): informe social i/o dictamen del professional o organisme públic competent
 • Documentació acreditativa dels cristeris de prioritat
Quins criteris he de tenir en compte per a la preinscripció?
 • Germans o germanes que ja estudiïn en el mateix centre educatiu o bé pare, mare, o tutor o tutora legal que hi treballi
 • Proximitat geogràfica del centre educatiu al domicili de l'infant o al centre de treball del pare, mare, o tutor o tutora
 • La renda anual de la unitat familiar
 • L'existència d'un membre de la unitat familiar amb discapacitat

A més, hi ha un criteri complementari en cas que hi hagi un empat en la puntuació dels criteris generals:

 • Formar part d'una família nombrosa o monoparental
 • Si el mateix infant té una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs

CRITERIS DE PRIORITAT

És obligatori presentar la documentació acreditativa que justifiqui el criteri de prioritat en el moment de sol·licitar la preinscripció.

Germans o germanes que ja estudiïn en el mateix centre educatiu o  el pare, mare, o tutor o tutora legal hi treballi 40 punts.

Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. 

 • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 40 punts.
 • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer llocse sumen 20 punts.

(Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si.)

Si la família percep la renda garantida de ciutadania: 10 punts. 
Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %: 10 punts

Quan el mateix infant tingui una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts

Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts

Quan sabré que el meu fill/a té assignada una plaça?

Un cop finalitzat el termini de presentació, es comproven els requisits i s’atorguen les puntuacions segons els criteris de prioritat generals.

Si hi ha un empat en la puntuació de diferents sol·licituds i no hi ha prou places al centre per a totes, s'aplica el criteri de prioritat complementari.

El dia 1 de juny publicarem la llista provisional d’admesos al tauler d’anuncis municipals i a la porta de les llars d’infants.

S’obrirà un termini per presentar reclamacions del 2 al 8 de juny de 2021.

Publicació de la llista definitiva d’infants admesos, i si s’escau llista d’espera: 15 de juny de 2021.


SOL·LICITUD DE MATRICULACIÓ​

El pare/me o tutor legal que va presentar la preinscripció, podrà presentar la sol·licitud del 16 al 22 de juny.

 • Telemàticament al web (si disposa de certificat digital)
 • Presencialment a l'ajuntament. Caldrà demanar cita prèvia

Accedir a la fitxa del tràmit

Quina documentació necessito?

 • Formulari de matrícula complimentat i signat
 • Formulari de dades bancàries complimentat I signat
 • Carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents
 • Si no teniu carnet de vacunacions, heu de presentar el carnet de salut de l’infant o un certificat mèdic amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents
 • Targeta sanitària de l’infant
 • Comprovant de pagament de la taxa


IMPORTANT! Saps que pots sol·licitar bonificació de la quota de la llar d’infants si compleixes els requisits?​

COM SOL·LICITO LA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE LA LLAR D'INFANTS?

Comprova que compleixes els requisits

Si esteu empadronats a Viladecavalls i podeu acreditar que els ingressos anuals de la unitat familiar no superen els 9.434,88 euros.​

En quin termini puc fer la sol·licitud?

del 16 de juny al 5 de juliol de 2021.​ ​

Quina documentació necessito? ​

Renda exercici 2020 de tots els membres de la unitat familiar obligats a presentar-la.​ ​

En els supòsits de no estar obligats a presentar la declaració de renda, caldrà que acrediteu els ingressos en funció de la situació personal:​

 • Autònoms: certificat de les bases de cotització a la seguretat social i fotocòpia del darrer certificat d'ingressos i retencions per compte de l'IRPF​
 • Persones en situació d'atur: certificat de l'OTG acreditatiu del període d'atur i de les quantitats percebudes al 2020​
 • Perceptors de prestacions per invalidesa, jubilació etc: certificat de l'organisme competent i quantitats percebudes al 2020​
 • En cas de separació/divorci: acreditació dels ingressos fixats en el conveni regulador segons sentència amb valors actualitzats.​
 • Carnet de família nombrosa vigent​
 • Carnet de família monoparental vigent​

Accedir a la fitxa del tràmit